ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെമലയാളം വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലാ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അധ്യക്ഷൻ ഡോ. പി. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിരൂപണം ഇവിടെ വായിക്കാം:
https://epaper.malayalamvaarika.com/m5/1204414/Malayalam-Vaarika/08052017#dual/90/1


About Bhavivicharam

Bhavivicharam Home Page Header Image 2

Bhavivicharam Home Page Header Image